top of page
兩種介入嘅分別

所有合適嘅參加者會被隨機分配到以下其中一組

有邊兩種介入方法?

phone-cell-icon-vector-illustration.jpg

「生態瞬間」手機平台組

  • 喺呢 4 嘅禮拜入面,我哋會每日發送 4 個唔定時嘅短訊提你用呢個平台

  • 你嘅目標喺收到短訊嘅時候,無論喺邊度都用個平台,挑戰入面啲練習!

  • 喺每一節,首先用 1–2 分鐘紀錄嗰一刻嘅感覺同身處嘅環境,平台會再根據你嘅答覆,俾啲練習你揀嗰一刻挑戰

  • 你做過嘅所有挑戰都會化為一個專屬你嘅個人報告,俾你隨時睇返

vector-hug-the-heart.jpg

生態心理健康導向組

  • 喺呢 4 嘅禮拜入面,我哋會每個禮拜以電子形式(手機同電郵)發送一系列由團隊為呢個計劃特別設計嘅小練習

  • 你可以喺日常生活嘗試挑戰呢啲練習

  • 喺每次收到呢嘅訊息嘅同時,你亦需要填 1 份簡短嘅網上評估,紀錄嗰個禮拜嘅身心狀況同經歷(所以係一共 3 份)

  • 你做過嘅所有挑戰都會化為一個專屬你嘅個人報告,俾你隨時睇返

過程係點?
Cityscape

如果想試,過程會係點㗎?

1

答幾條問題 (1–2分鐘),
睇吓呢個計劃係咪適合你

2

​如合適,

系統會直接帶你到第一步,

填份網上問卷(預大概 20 分鐘)

*過程中你想幾時停都得

3

​完成後,

團隊會喺你揀嘅時間同你講解

4

挑戰​成功後,

系統會隨機分配你去其中一個組別

*我哋嘅成員到時會再同你講解多啲!

5

一共 4 星期嘅介入

正式開始!

6

完成介入後,加埋喺 3 個月同 6 個月後,

填返份跟進問卷(一共 3 份)

*全部網上進行

7

完成

!!!

完成 4 星期嘅介入之後,

你除咗可以攞走到...
 

1)你嘅個人挑戰紀錄同狀況報告

2) 一啲真係適合自己、幫到你改善精神健康嘅日常小技能​

為咗增加多啲透明度,

俾你睇到啲數據可以點用、點樣同你有關... 

3)我哋仲會根據你嘅個人狀況同參與程度,

用藝術、用音樂、

(包括一個屬於嘅虛擬世界)

​呈現你嘅心情、精神狀態同經歷~

成功挑戰到你嘅目標後...

4)港幣 5 0 0 蚊

最後... 我有咩攞走?
完成!
睇吓介入對你嘅長遠影響
介入開始!
隨機分配
解釋「生態瞬間 」平台
首次網上問卷
睇吓你合唔合適
ocean_edited.jpg

聯絡

 @   (852) xxxx-xxxx

 @  FlowEMI.hku@gmail.com

ocean.png

完成 4 星期嘅介入之後,

你除咗可以攞走到...

1)一本由團隊特別設計嘅小冊子
 
    (電子同實體版,裏面紀錄曬所有小練習
     同佢哋背後嘅理論、研究根據)

 

2)你嘅個人挑戰紀錄同狀況報告

成功挑戰到你嘅目標後...

3)港幣 5 0 0 蚊

4) 一啲真係適合自己、幫到你改善精神健康嘅日常小技能​

同埋,為咗增加多啲透明度,

俾你睇到啲數據可以點用、點樣同你有關... 

5)我哋仲會根據你嘅個人狀況同參與程度,

用藝術、用音樂、

(包括一個屬於嘅虛擬世界)

​呈現你嘅心情、精神狀態同經歷~

bottom of page