top of page

全新嘅精神健康介入服務

4個禮拜喺你日常生活唔同時候進行

唔使約時間、唔使面對面見真人

只需一部手機

%25E7%25B2%25BE%25E7%25A5%259E%25E5%2581

俾你發現生活上有啲小細節,

其實我哋可能都有得揀​

 

當自己嘅情緒唔係直接俾事件綑綁住,

我哋先可以做到好啲嘅決策,行得更遠、更順暢

Intro 2

當世界已經咁亂,
我哋點先可以冇咁亂?

如果喺「呢一刻」有得揀,

​點解唔揀?

咩嚟㗎

「心之渡 – 生態瞬間空間」研究計劃

由香港大學精神醫學系「迎風」團隊設計

  • 研究兩種以手機進行嘅早期檢測同介入服務

  • 希望幫大家搵到方便、高私隱度、個人化、有效啱自己嘅方法,

減低精神困擾、

反覆思考,同埋

抑鬱、創傷後遺嘅症狀

過程係點?
Cityscape

如果想試,過程會係點㗎?

bottom of page