top of page

“Testimonials work great. Showing your reviews in quotes has a powerful effect on customers and makes them trust you.”

​參加有咩可以攞走?

(可以一路碌落去睇~)

1.

一系列俾你選擇、超級方便

同容易應用嘅日常小技能​

透過手機平台養成習慣,增加控制感同改善精神健康

(同埋一本由團隊設計電子小冊子)

3.

你嘅定時個人

挑戰紀錄同狀況報告

2.

一啲以藝術、音樂

呈現你喺呢4星期嘅心情

同經歷嘅個人報告

4.

最多港幣500蚊現金報酬!

最後嘅金額會根據你嘅纍積完成度而定,

所以係攞到幾多係由你決定!

1
2
3
4
bottom of page